Pravilnik o zbiranju in varovanju osebnih podatkov in zasebnosti

1. Namen pravilnika

Namen pričujočega pravilnika je določiti načela in politiko zbiranja in varovanja osebnih podatkov in zasebnosti pri podjetju Tracon Lendava d. o. o. (sedež: Industrijska ulica 6, Lendava, 9220 Lendava; matična številka: 2251744; organ vpisan na okrožnem sodišču v Murski Soboti pod št. vložka 1/03139/00).

Po uradno overjenem vpisu družbe v poslovni/sodni register na okrožnem sodišču v Murski Soboti lahko Tracon Lendava d. o. o. (v nadaljevanju: Ponudnik) opravlja dejavnost Trgovine po pošti ali po internetu. Namen tega pravilnika je zagotoviti spoštovanje pravic, temeljnih svoboščin, varovanja osebnih podatkov ter zasebnosti, zlasti glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (zaščita podatkov) vsakega posameznika ne glede na narodno pripadnost in kraj bivanja pri vseh dejavnostih in storitvah, ki jih Ponudnik opravlja.


2. Podatki upravljavca osebnih podatkov
Ime: TRACON Lendava d. o. o.
Sedež in naslov: Industrijska ulica 6, Lendava, 9220 Lendava
Telefonska številka: 02-600-16-07


3. Osebni podatki, ki se obdelujejo

 3.1. Registracija. Pri registraciji mora uporabnik obvezno podati naslednje osebne podatke:

• uporabniško ime (partner si ga samostojno izbere),
• svoj elektronski naslov,
• geslo,
• naslov za izdajo računa (ime in priimek oz. firma, na katero se račun izda, ulica, hišna številka, kraj, poštna številka),
• naslov dostave (ime in priimek ali firma za dostavo, ulica, hišna številka, kraj, poštna številka),
• telefonska številka.

3.2. Podatki, ki se tehnično shranijo med delovanjem sistema: podatki računalnika, prek katerega se uporabnik prijavlja v aplikacijo, se med uporabo storitve obnavljajo in sistem upravljavca podatkov te podatke shrani kot neposredni rezultat tehničnih procesov. Sistem podatke, ki se samodejno shranjujejo, brez izjave ali dejanja uporabnika pri prijavi oziroma odjavi avtomatično beleži in shranjuje v strežniških dnevnikih. Ti podatki niso v nikakršni povezavi z drugimi osebnimi podatki uporabnika – razen v primerih, ki jih jasno določa in predpisuje zakon. Edini, ki ima dostop do podatkov, je izključno upravljavec podatkov.

3.3 Spletna trgovina Tracon ne zbira nikakršnih podatkov, ki niso podani s strani partnerjev ali uporabnikov portala. Partner ali uporabnik se na tem mestu izrecno strinja in dovoljuje, da za boljšo uporabniško izkušnjo brskalnik na njegovi napravi hrani male besedilne datoteke, t. i. piškotke (cookies). Partner lahko piškotke odstrani s svojega računalnika oz. lahko nastavi brskalnik, da se ne strinja z uporabo piškotkov. Partner ali uporabnik se zaveda, da spletna trgovina Tracon uporablja t. i. začasne oz. sejne piškotke (session cookies) in trajne piškotke (long term cookies). Začasni ali sejni piškotki so kratkotrajni in hranijo podatke le med časom, ko se uporabnik zadržuje v spletni trgovini, čim izstopi iz nje, se podatki izbrišejo. Trajni piškotki hranijo informacije daljše časovno obdobje do dejanske odstranitve ali poteka. Rok shranjevanja piškotkov je odvisen tudi od nastavitev spletnega brskalnika partnerja ali uporabnik. Partner ali uporabnik se zaveda, da spletna trgovina Tracon za podporo določenih funkcij ločeno uporablja konverzijske piškotke (conversional cookies), ki omogočajo raziskave naše prodajne mreže, invazivne piškotke (tracking cookies), ki skupaj s konverzijskimi omogočajo natančnejšo analizo naše mreže; piškotke za sledenje nakupovalnih navad (remarketing cookies), na podlagi katerih partner ali uporabnik dobiva individualnim potrebam prilagojene vsebine in oglase; analitične piškotke (analytical cookies), ki pomagajo ugotoviti, kako natančno se uporablja naša spletna stran, o obiskanosti spletne strani in virih obiska; ter nujne piškotke (inevitable cookies), ki z osnovnimi funkcijami (npr. iskanje) omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletnega mesta.


4. Pravna podlaga, namen in način upravljanja s podatki

4.1. Upravljanje s podatki uporabnikov spletnih vsebin na straneh www.si.traconelectric.com (v nadaljevanju: spletna trgovina Tracon) poteka na podlagi prostovoljne izjave o ustrezni informiranosti, ki zajema izrecno soglasje uporabnikov z obdelavo njihovih osebnih podatkov, ki so jih posredovali med uporabo spletne strani. Pravna podlaga za upravljanja s podatki temelji na ZAKONU O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-1)

4.2. Namen upravljanja s podatki je omogočiti zagotavljanje storitev, ki so dostopne v spletni trgovini Tracon. Ponudnik bo podatke, ki mu jih je zaupal partner ali uporabnik, skrbno hranil in vestno ravnal z njimi. Uporabil jih bo samo za namene izpolnjevanja obveznosti z naslova naročil, dostave na dom, izstavitve računa, samodejne obdelave podatkov, pošiljanja novic, če se je uporabnik vpisal na seznam za pošiljanje novic, in morebitnega kasnejšega dokazovanja pogodbenih pogojev. Prostovoljno posredovane podatke registriranih/prijavljenih posameznikov hranimo s pomočjo računalniške in programske opreme za pošiljanje novic, o teh podatkih izdelamo in hranimo varnostno kopijo (samo v nekaterih primerih in izključno zaradi tehničnih potreb). Partner lahko kadarkoli prekine registracijo na portalu s klikom na povezavo za odjavo, ki se nahaja v zadnji vrstici vsakega našega e-maila. Operater zagotavlja možnost odjave v vsaki svoji novici.

4.3. Namen samodejne obdelave podatkov je zbiranje statističnih podatkov, tehnični razvoj informacijskega sistema in varstvo pravic uporabnikov.

4.4. Upravljavec obdelave podatkov vnesenih osebnih podatkov ne uporablja oz. ne sme zlorabiti za druge namene kot za tiste, določene v prejšnjih točkah. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali uradnim organom – razen v primerih ko zakonodaja določa drugače - je mogoče le ob izrecnem predhodnem soglasju uporabnika.

4.5. Upravljavec zbirke podatkov ne preverja pravilnosti posredovanih osebnih podatkov. Za pravilnost in resničnost podatkov je odgovoren izključno uporabnik. Uporabnik pri posredovanju elektronskega naslova prevzame odgovornost, da bo s tega elektronskega naslova izključno on sam koristil ponujene storitve. Glede na to da je vstop omogočen le z vnosom elektronskega naslova uporabnika, odgovornost bremeni uporabnika, ki je ob registraciji podal ta elektronski naslov.


5. Trajanje obdelave osebnih podatkov

5.1. Obdelava obveznih osebnih podatkov, podanih ob registraciji, se začne z registracijo in traja do njenega izbrisa. Obdelava neobveznih podatkov traja od trenutka vpisa podatkov do izbrisa. Preklic registracije s strani uporabnika ali ponudnika je izvedljiv kadarkoli v skladu s splošnimi pogoji poslovanja.

5.2. Podatke strežniških dnevnikov – z izjemo zadnjega datuma obiska, ki ga samodejno razveljavi – sistem hrani 6 mesecev od datuma zapisa v dnevnik.

5.3. Zgornje določbe se ne nanašajo na z zakonom določeno izpolnjevanje obveznosti varovanja podatkov (npr. računovodski predpisi), prav tako ne na obdelavo podatkov, podanih ob registraciji ali z drugim soglasjem.


6. Osebe, ki poznajo osebne podatke, posredovanje podatkov, obdelava podatkov

6.1. Dostop do podatkov imajo v prvi vrsti Ponudnik oziroma notranji sodelavci Ponudnika, vendar ti osebnih podatkov ne smejo objaviti, razen izjemam omenjenim v naslednjem odstavku.

6.2. Ponudnik se lahko med delovanjem osnovnega informacijskega sistema, izpolnjevanjem naročil, potekom plačila obrne po pomoč (npr. sistemskih operaterjev, prevoznih podjetij, računovodij).


7. Pravice uporabnikov in pravna sredstva

7.1. Uporabnik ima pravico kadarkoli zahtevati vpogled v svoje osebne podatke, s katerimi razpolaga Ponudnik, in jih kadarkoli spremeniti v skladu s splošnimi pogoji poslovanja. Uporabnik ima pravico zahtevati izbris svojih osebnih podatkov glede na možnosti, podane v nadaljevanju.

7.2. Na zahtevo uporabnika mora ponudnik zagotoviti informacije o nanj nanašajočih se podatkih, s katerimi upravlja, o namenu zbiranja podatkov, o pravni podlagi le-tega, o trajanju, kdo in s katerim namenom prejema ali je prejel podatke. Ponudnik na zahtevek odgovori v pisni obliki v roku 30 dni od dneva predložitve zahtevka.

7.3. Upravičenec lahko svoje pravice uveljavlja na sledečih kontaktih:
Poštni naslov: Industrijska ulica 6, Lendava, 9220 Lendava
Služba za pomoč uporabnikom: 02-600-16-07
Uporabniki se lahko z vprašanji oziroma opombami, poveznimi z upravljanjem podatkov, obrnejo na sodelavca Ponudnika, kot je navedeno v 7.3. točki.

7.4. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva popravek ali izbris podatkov, ki niso pravilno zabeleženi.
Uporabnik lahko nekatere osebne podatke v spletni trgovini popravi sam; sicer pa Ponudnik v roku treh delovnih dni od prejema zahtevka izbriše osebne podatke, za katere je prejel zahtevo glede tega.
V tem primeru podatkov ne bo mogoče več obnoviti. Brisanje podatkov se ne nanaša na upravljanje podatkov, za katere zakon (npr. računovodski standardi) določa obveznosti hrambe za določeno obdobje.

7.5. Uporabnik uveljavlja svoje pravice na podlagi ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-1). Uporabnik se lahko glede pritožb zaradi upravljavčeve prakse upravljanja podatkov obrne na Informacijskega pooblaščenca, ki je samostojen in neodvisen državni organ in je hkrati glavni državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov:
Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 97 30
Faks: 01 230 97 78
E-pošta: gp.ip@ip-rs.si

7.6. Če je uporabnik za uporabo storitev pri registraciji posredoval podatke tretje osebe ali je med uporabo spletne trgovine Tracon povzročil kakršnokoli škodo, je Ponudnik upravičen do uveljavljanja  odškodnine zoper uporabnika. Ponudnik bo v takih primerih pristojnim upravnim organom ponudil vso potrebno pomoč pri ugotavljanju identitete storilca kaznivega dejanja.


8. Obdelava elektronskih naslovov

8.1. Ponudnik posveča posebno pozornost zakonitosti uporabe elektronskih naslovov, s katerimi upravlja. Elektronske naslove lahko uporablja le na v tem dokumentu določene načine za (informativno ali promocijsko) pošiljanje e-pošte.

8.2. Upravljanje z elektronskimi naslovi je namenjeno predvsem identifikaciji uporabnika, stiku pri izpolnjevanju naročila in pri uporabi storitev. V prvi vrsti je to namen pošiljanja e-pošte.

8.3. Če pride do spremembe pri storitvah, ki jih izvaja Ponudnik, ali do sprememb splošnih pogojev poslovanja, se informacije o spremembah oziroma storitvah s strani Ponudnika lahko v določenih primerih dotičnim (partnerjem) posredujejo tudi po elektronski poti.

8.4. Ponudnik elektronskih naslovov, pridobljenih z registracijo, ne bo uporabljal za namene promocije, razen v primerih, ko partner s tem izrecno soglaša ali za kupce storitev in produktov Ponudnika in je v skladu z zakonskimi predpisi. Uporabnik se s pomočjo linka na dnu novice lahko kadarkoli odjavi od prejema obvestil.


9. Druge določbe

9.1. V primerih, ko želi ponudnik pridobljene podatke uporabiti za namene, ki niso v skladu s prvotnim namenom zbiranja podatkov, o tem obvesti partnerja in si pridobi njegovo predhodno, izrecno soglasje oziroma omogoči partnerju, da prepove njihovo uporabo.

9.2. Ponudnik se zavezuje, da bo poskrbel za varnost podatkov, da si bo prizadeval za tehnične ukrepe, ki zagotavljajo varnost vseh pridobljenih, shranjenih in obdelanih podatkov oziroma si bo prizadeval za preprečitev uničenja, nepooblaščene uporabe in nepooblaščenega spreminjanja teh podatkov. Prav tako se ponudnik zavezuje, da bo od vseh tretjih oseb, ki jim bo morebiti posredoval ali predal podatke, zahteval, da podatke obravnavajo zaupno in varno kot je navedeno v obveznostih in zahtevah tega pravilnika.

9.3. Ponudnik si pridržuje pravico, da ob predhodnem obvestilu uporabnikov enostransko spremeni ta pravilnik. Po začetku veljavnosti te spremembe se partner ob ponovni uporabi storitve strinja z uvedenimi spremembami pravilnika.


Lendava, 19. februar 2016